Năm 2019: Phấn đấu thu tiền sử dụng đất 210 tỷ đồng

Năm 2019, UBND tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu thu tiền sử dụng đất (TSDĐ) trên địa bàn tỉnh 210 tỷ đồng, tăng 5% so với chỉ tiêu thu TSDĐ được HĐND tỉnh giao (200 tỷ đồng), trong đó thu cân đối ngân sách tỉnh 140,38 tỷ đồng, thu cân đối ngân sách huyện, thành phố 69,6 tỷ đồng. Tỉnh đang triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo báo cáo của ngành Thuế, 5 tháng đầu năm, các khoản thu về nhà, đất trên địa bàn tỉnh được gần 75 tỷ đồng, mới đạt 26,67% kế hoạch năm. Xác định TSDĐ là một trong những khoản thu quan trọng, chiếm tỷ trọng tương đối lớn, ngành Thuế đã và đang tăng cường quản lý khoản thu này. Hiện nay, ngành Thuế tỉnh tiếp tục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đến công chức và người nộp thuế nhằm thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, rà soát các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất nhưng chưa có giá; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin địa chính hoặc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá để có cơ sở thu TSDĐ, tiền thuê đất theo quy định. Cơ quan thuế còn phát hành thông báo thu TSDĐ, tiền thuê đất kịp thời khi nhận được quyết định phê duyệt giá của UBND tỉnh hoặc thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường; hướng dẫn các tổ chức hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định.

Cán bộ ngành Thuế hướng dẫn thủ tục cho người dân nộp tiền sử dụng đất. Ảnh: P.Bình

Bên cạnh đó, ngành còn phối hợp với Sở Tài chính trong công tác ghi thu TSDĐ, tiền thuê đất; phối hợp với các sở, ngành giải quyết vướng mắc liên quan đến chính sách các khoản thu từ đất; kiểm tra chứng từ nộp thuế điện tử và bảng kê chứng từ kho bạc chuyển sang để làm cơ sở xác nhận kịp thời cho doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng với việc bố trí công chức tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ nhà đất từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh qua phần mềm một cửa điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn, cơ quan thuế còn đôn đốc các doanh nghiệp nợ đất kéo dài, báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý kịp thời. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh yêu cầu chi cục Thuế các huyện, thành phố tổ chức thông báo và đôn đốc người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và số tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách Nhà nước theo danh sách chi tiết các thửa đất trúng đấu giá trên địa bàn và mẫu thông báo đính kèm. Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất cùng cấp và UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, đôn đốc người trúng đấu giá cư trú trên địa bàn nộp đủ số TSDĐ, lệ phí trước bạ còn nợ vào ngân sách Nhà nước.

Nhằm hoàn thành mục tiêu, mới đây UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2290/KH-UBND triển khai các nhóm giải pháp thực hiện thu TSDĐ năm 2019. Trong đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở: Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại kế hoạch này.

Phối hợp tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn. Khẩn trương tham mưu xác lập các thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất của các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bán và chuyền nhượng sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản nhà, đất.  Tăng cường đẩy mạnh công tác đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất để tạo nguồn tăng thu cho ngân sách địa phương. Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư đã triển khai có thu TSDĐ để đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước kịp thời. Thực hiện tốt cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính trong xây dựng, thẩm định, phê duyệt mức giá tối thiểu bản đấu giá; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, đơn vị cũng như công dân trong việc đăng ký quyền sử dụng đất (Lưu ý cải cách về thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định). Tăng cường công tác thông tin, quảng bá, mở rộng thông tin trên toàn quốc để giới thiệu quỹ đất, quỹ nhà đất và xây dụng một số cơ chế chính sách nhằm thu hút kêu gọi đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách. Cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, Thủ tưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Tin rằng với những giải pháp quyết liệt, mục tiêu phấn đấu của tỉnh thu TSDĐ năm 2019 sẽ đạt kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.