Nhiệm vụ tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016

Ngày 21-1-2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và công bố ngày bầu cử vào Chủ nhật 22-5-2011.

Để góp phần cùng cả hệ thống chính trị, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đề nghị các cấp Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cùng với hệ thống chính trị tổ chức thực hiện có hiệu quả một số việc như sau:

Một là, mục đích bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 nhằm tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, động viên các tầng lớp nhân dân, nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân, góp phần làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thật sự là ngày hội xây dựng chính quyền của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tạo ra sự đồng thuận của toàn xã hội về thực hiện cuộc bầu cử trên cơ sở thống nhất về nhận thức và hành động; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử. Đồng thời nghiêm túc phê phán, yêu cầu xử lý những biểu hiện mất dân chủ, hoặc vi phạm quyền bầu cử và ứng cử của công dân; phê phán những hiện tượng chạy theo thành tích trong công tác bầu cử…. góp phần làm cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Hai là, làm cho các tầng lớp nhân dân thấy rõ, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong thời kỳ hội nhập quốc tế của đất nước, trên cơ sở đó nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực tham gia bầu cử, chọn lựa những đại biểu xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016.

Làm cho các tầng lớp nhân dân thấy rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQVN, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng và giám sát chính quyền, trên cơ sở đó, tích cực hưởng ứng các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các hội nghị lấy ý kiến của cử tri kịp thời phản ánh với Mặt trận những ý kiến, nguyện vọng của cử tri về tổ chức và hoạt động của các tổ chức bầu cử, góp phần tăng cường giám sát của Mặt trận, nâng cao chất lượng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Ba là, các cấp, các ngành, Mặt trận đoàn thể nắm vững nghị quyết liên tịch số 01; số 02 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận TQVN, Nghị quyết liên tịch số 01 về việc ban hành những quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết liên tịch số 02 về việc tổ chức hội nghị, lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp;

Bốn là, Mặt trận các cấp cần phối hợp đồng bộ với các cơ quan, thông tin đại chúng để phản ánh kịp thời cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân biết về kết quả các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

Năm là, thời gian tuyên truyền ý nghĩa bầu cử chia làm 3 đợt:

Đợt 1, từ 20/02/2011 đến ngày 02/5/2011, tập trung tuyên truyền về Hiến pháp, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các nghị quyết liên tịch giữa Quốc hội-Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc đặc biệt là tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định về giới thiệu người ra ứng cử, tự ứng cử về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử…

Đợt 2, từ ngày 03/5/2011 đến 21/5/2011 tập trung tuyên truyền công tác tổ chức, tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để vận động bầu cử, về chuẩn bị cho ngày bầu cử (22/5/2011) của các tổ chức bầu cử.

Đợt 3, từ ngày 22/5/2011 đến ngày 10/6/2011 tập trung tuyên truyền về không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân trong ngày bầu cử và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp phối hợp đồng bộ với các tổ thành viên Mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

                                                                             Ca Dá Noang

                                                               Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh