Đảng ủy Quân sự tỉnh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 5-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 110 cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên thuộc LLVT tỉnh được nghe hai bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thông báo nhanh Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung về đề cương báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011; báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; Đề cương báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII…

Toàn cảnh Đảng ủy quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị
lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.