Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 13 (khóa IX)

Triển khai các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 31-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (khóa IX) tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để triển khai các nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 13 đã thông qua Báo cáo tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX; Báo cáo phương án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đối với báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu thành phần, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh. Theo đó dự kiến có 87 ủy viên, trong đó có 32 vị đại diện các tổ chức thành viên; 7 Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, thành phố; 37 cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và 11 cán bộ chuyên trách công tác cơ quan Mặt trận tỉnh.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, vì vậy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của Mặt trận cũng như tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các công trình tiêu biểu để thiết thực chào mừng đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-6.