Chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh

Ngày 27-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2228/KH-UBND về chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, chuyển đổi tất cả các Ban Quản lý chợ (hoạt động theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14-1-2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ) đang điều hành các chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; hoặc chuyển thành công ty cổ phần theo quy định. Phấn đấu trên địa bàn mỗi huyện, thành phố có từ 1 đến 2 chợ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Một góc chợ Khánh Hải (Ninh Hải). Ảnh: P.Bình

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý chợ đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng tình, ủng hộ thực hiện chủ trương.