Thuận Bắc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên ngành giáo dục

Từ ngày 28 đến 31-5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Bắc và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho 70 cán bộ, đảng viên ngành Giáo dục và Đào tạo trong huyện.

Các nội dung chuyên đề được bồi dưỡng, gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên…