Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2019

Ngày 27-5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho 120 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và công tác điều hành; kỷ năng xử lý công việc; nâng cao chất lượng công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh theo quy định… trên cơ sở đó vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2019.