Tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 15-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh; củng cố và nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả của QTDND hiện có; phạm vi hoạt động chủ yếu của QTDND là huy động vốn và cho vay các thành viên trên địa bàn, đặc biệt là khu vực nông thôn nhằm huy động các nguồn lực tại chỗ để góp phần phát triển kinh tế địa phương, xóa đói, giảm nghèo và đẩy lùi cho vay nặng lãi; bảo đảm QTDND hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động và nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

Ngoài ra, nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành QTDND; phát huy vai trò, trách nhiệm kiểm soát, kiểm toán nội bộ QTDND bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, theo đúng tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động và quy định của pháp luật. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm ngăn ngừa, hạn chế và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện toàn diện các giải pháp về tài chính, hoạt động, quản trị. Hình thức và biện pháp phải được áp dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng QTDND hướng đến phát triển an toàn, ổn định các QTDND. Công tác củng cố phải thực hiện khẩn trương, quyết liệt đồng thời phải bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, bằng nhiều biện pháp; phát huy vai trò của Ngân hàng Hợp tác xã và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động QTDND đến thành viên, đến cộng đồng dân cư trên địa bàn, qua đó tạo điều kiện để thành viên hiểu biết và tích cực tham gia quản lý, giám sát hoạt động của QTDND...