Tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách

Nhờ tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả giải pháp điều hành, đến cuối tháng 4-2019, tổng nguồn vốn thực hiện của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đạt trên 2.127 tỷ đồng, tăng 7,169 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 111,279 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, nguồn vốn huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân đạt trên 105,7 tỷ đồng, tăng hơn 13 tỷ đồng so với đầu năm; tiền gửi từ các tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đạt hơn 84 tỷ đồng, chiếm 4% so với tổng dư nợ, tăng 2,591 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 4,756 tỷ đồng so với đầu năm.

Đối với nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương, trong tháng 4- 2019, hầu hết các đơn vị đều tăng số dư tiền gửi với tổng số tiền 44,888 tỷ đồng, nâng tổng số vốn nhận ủy thác ngân sách địa phương từ đầu năm đến nay tăng 6,8 tỷ đồng. Ngoài ngân sách UBND tỉnh chuyển sang 5 tỷ đồng; 6/7 huyện, thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, riêng huyện Ninh Sơn mới thực hiện chuyển vốn 200 triệu đồng trong tháng 4-2019, hoàn thành 66,67% kế hoạch giao.

Cán bộ NHCSXH tỉnh tích cực giải ngân nguồn vốn tín dụng cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Từ các nguồn vốn huy động trên đã tạo thêm nguồn lực để NHCSXH tỉnh tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay với tổng số tiền 45,3 tỷ đồng, nâng doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt 318,4 tỷ đồng, tổng dư nợ 15 chương trình đến 30-4-2019 đạt trên 2.120 tỷ đồng, tăng 107,4 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 98,6% kế hoạch; tỷ lệ tăng trưởng so với dư nợ đạt 5,3%; tỷ lệ hoàn thành tăng trưởng chỉ tiêu tín dụng được giao đạt 81,8%. Nhìn chung, các chương trình tín dung cho vay đều triển khai đạt hiệu quả, trong đó cho vay 3 chương trình: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tổng dư nợ đạt trên 1.280 tỷ đồng, tăng 61,6 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 60,4% trên tổng dư nợ. Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn dư nợ đạt 274,2 tỷ đồng, tăng 29,7 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 12,9% trên tổng dư nợ. Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường dư nợ đạt 120,6 tỷ đồng, tăng 9,5 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 5,7% trên tổng dư nợ. Cho vay chương trình giải quyết việc làm tổng dư nợ 73,8 tỷ đồng, tăng 442 triệu đồng so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 3,5% trên tổng dư nợ.

Thực hiện chương trình cho vay nâng mức từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ và thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị NHCSXH, trong tháng 4 năm 2019 đã phát sinh 5 món với số tiền 280 triệu đồng, gồm: Ninh Phước 3 món/210 triệu; Thuận Nam 1 món/100 triệu; Bác Ái 1 món/70 triệu. Đến cuối tháng 4, toàn chi nhánh thực hiện cho vay mức trên 50 triệu đồng có 67 hộ với số tiền 4,306 tỷ đồng, trong đó: Ninh Sơn có 28 hộ/1,829 tỷ đồng; Thuận Bắc 1 hộ/60 triệu đồng; Thuận Nam 1 hộ/100 triệu đồng; Bác Ái 34 hộ/2,207 tỷ đồng. Riêng cho vay học sinh sinh viên dư nợ đạt 216,1 tỷ đồng, giảm 4,1 tỷ đồng so với tháng trước, giảm 5,8 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 10,2% trên tổng dư nợ.

Theo đánh giá của NHCSXH tỉnh, mặc dù việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách từ đầu năm đến nay đạt kết quả khá tốt, giúp hàng ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh vẫn còn khá cao, riêng trong tháng 4 có 5 đơn vị phát sinh tăng nợ quá hạn gồm: Ninh Phước tăng 93 triệu đồng, Ninh Hải tăng 103 triệu đồng, Ninh Sơn tăng 65 triệu đồng, Hội sở tỉnh tăng 296 triệu đồng, Thuận Nam tăng 44 triệu đồng. Kết quả trên đã tác động đưa nợ quá hạn và nợ khoanh đến 30-4 còn 25,271 tỷ đồng (trong đó nợ quá hạn 8,784 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,41%/tổng dư nợ; nợ khoanh 16,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,78%/tổng dư nợ), tăng 386 triệu đồng so với tháng trước, tăng 372 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 1,19% trên tổng dư nợ. Trong tổng số nợ quá hạn kể trên, hiện có 135 hộ vay bỏ đi làm ăn xa chưa thể xử lý được nợ với số tiền trên 1,3 tỷ đồng; hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú nhưng không đủ điều kiện xử lý rủi ro có 151 hộ với sốn tiền 1,781 tỷ đồng; số hộ vay đang thực hiện trả dần 170 hộ với số tiền trên 1 tỷ đồng; hộ vay có điều kiện nhưng chây ỳ không trả nợ 121 hộ với số tiền 1,229 tỷ đồng; số hộ còn nợ do các nguyên nhân khác 39 hộ với số tiền 341 triệu đồng.

Để kịp thời giải ngân hết nguồn vốn đến đúng đối tượng, khắc phục tình trạng nợ quá hạn, NHCSXH tỉnh đã lập hồ sơ trình xin xử lý nợ rủi ro đợt 1-2019 đối với 224 hộ, tổng số tiền 3,033 tỷ đồng; rà soát xác định đủ điều kiện xử lý rủi ro đợt 2-2019 với số tiền 34 triệu đồng/5 món. Tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch các huyện phối hợp Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp và các hội, đoàn thể nhận ủy thác phát huy vai trò tham mưu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nợ rủi ro theo quy định. Trước mắt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch bứt phá về nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Phòng giao dịch huyện Thuận Bắc bố trí thời gian, xây dựng chương trình, báo cáo, tham mưu Ban Giám đốc kế hoạch tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên đề thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều; cung cấp các số liệu, tình hình hoạt động của hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp nhằm phối hợp, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác. Liên hệ thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch tại huyện Thuận Bắc; tổ chức giám sát hoạt động Ban đại diện các huyện, thành phố qua hệ thống TTBC. Thực hiện nghiêm túc việc bình xét cho vay; phương án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tại các xã có chất lượng tín dụng thấp, thiếu ổn định, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hạn chế lãng phí nguồn vốn cho vay.