Hơn 400 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 30a tại Bác Ái

Trong giai đoạn 2008-2018, từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, tỉnh đã bố trí 409,71 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện Bác Ái.

Từ nguồn vốn đầu tư đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hằng năm 12,4%; thu nhập bình quân đầu người 12 triệu đồng/người/năm, tăng 56,7% so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Bác Ái đến cuối năm 2018 chỉ còn 40,31%, giảm 13,55%; hộ cận nghèo còn ở mức 13,80% so với đầu năm 2009.

Nông dân huyện Bác Ái chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả, nâng cao thu nhập. Ảnh: Anh Tuấn

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 30a, chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện nghèo Bác Ái đúng hướng, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đói, nhà tạm bợ; triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách như: giao rừng khóan quản, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ khai hoang, cải tạo phục hóa ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Ngoài ra còn tiếp nhận và triển khai kịp thời các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội khác như y tế, giáo dục, hệ thống thủy lợi, giao thông và các công trình phục vụ dân sinh tạo ra được những bước chuyển cơ bản trên các mặt đời sống kinh tế-xã hội huyện Bác Ái.