Đảng bộ Công ty Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận đã có những cách làm hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cách làm phong phú

Đảng bộ Công ty Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận hiện có 47 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, xác định ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Giám đốc công ty, các đoàn thể quần chúng cùng các chi bộ trực thuộc tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt nội dung các chuyên đề qua từng năm.

Chi đoàn Thanh niên Công ty Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận nhận phụng dưỡng
Mẹ VNAH Lê Thị Hự ở xã Cà Ná (Thuận Nam).

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy công ty căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn của Đảng ủy khối Doanh nghiệp về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để ban hành kế hoạch hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện theo chuyên đề của từng năm. Sau học tập, tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia viết bản đăng ký “làm theo” với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực, Đảng ủy công ty quy định trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể quần chúng, cấp ủy, lãnh đạo đoàn thể chủ động lựa chọn những thông tin thời sự và nội dung mang tính giáo dục cao trong mục “Sinh hoạt tư tưởng” hoặc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đăng trong Bản tin Thông báo nội bộ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành) để phổ biến đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị. Ngoài ra, Đảng ủy công ty đã sưu tầm, biên tập hơn 30 bài viết có liên quan đến nội dung chuyên đề hằng năm để làm tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

Để nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Quy chế Văn hóa Doanh nghiệp, Đảng ủy Công ty đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 19-ĐA/ĐUXS ngày 11-3-2016 của Đảng ủy Công ty; đồng thời ban hành lại tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động; sửa đổi, bổ sung Quy chế Văn hóa doanh nghiệp và ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa của Công ty để triển khai thực hiện trong toàn đơn vị. Để nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công ty xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên Website Công ty để đăng tải các nội dung tài liệu, các câu chuyện kể về Bác Hồ, các hoạt động của Đảng bộ và Công ty, các tài liệu phục vụ sinh hoạt định kỳ có liên quan đến nội dung chuyên để hàng năm..., để cán bộ, đảng viên và người lao động truy cập, nghiên cứu, tìm hiểu vận dụng làm theo...

Kết quả nhiều mặt

Có thể nói, qua 3 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, hầu hết cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, gương mẫu, trách nhiệm cao trong công việc, thể hiện thái độ phục vụ nhân dân đúng đắn và có tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tiêu cực, góp phần tạo nên động lực mới để xây dựng và phát triển đơn vị ngày càng vững mạnh. Thông qua tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác đã tạo thêm động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng tác phong làm việc tích cực, năng động, nhạy bén, khoa học với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, góp phần quan trọng cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ tính riêng trong năm 2018, doanh thu của công ty đạt 282,7 tỷ đồng, bằng 112,41% kế hoạch năm; nộp ngân sách tỉnh 82,6 tỷ đồng, bằng 121,56% kế hoạch năm. Kết quả này góp phần tạo tiền đề cho Công ty tiếp tục phát triển toàn diện hơn, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, quyền lợi chính đáng, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Qua triển khai học tập và làm theo Bác, nhiều cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị đã tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực công tác, thực hiện nếp sống văn hoá, lành mạnh. Trong điều kiện hoạt động kinh doanh địa bàn xa, ngoài tỉnh, nhưng hầu hết cán bộ, đảng viên, người lao động luôn nêu cao ý thức chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật lao động, các quy chế, quy trình làm việc và quy định có liên quan trong quá trình công tác; an tâm tư tưởng và phục tùng sự phân công của tổ chức, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ Đảng và Công ty.

Ngoài ra để đánh giá thực chất kết quả học tập và làm theo Bác, Đảng ủy thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn và đoàn thể; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu; phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện về thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, vi phạm các quy định, quy chế hoạt động của đơn vị, không để phát triển thành những vụ việc phải xử lý. Đảng ủy chỉ đạo chuyên môn thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác của công ty về chế độ tiền lương, tiền thưởng, công tác cán bộ, thi đua-khen thưởng, kỷ luật, nhất là thông qua kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy trình đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm để đề bạt, bổ nhiệm, bổ sung quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt của Công ty. Với những kết quả đạt được, trong 3 năm qua, công ty đã xây dựng được 2 tập thể điển hình tiên tiến, xét công nhận 15 lượt Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong đó được UBND tỉnh công nhận 2 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; nhiều lượt tập thể, cá nhân được Đảng ủy Công ty, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, UBND tỉnh và Chính phủ khen thưởng. Tin rằng trong thời gian tới, với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động, việc học tập và làm theo Bác tại đơn vị sẽ có thêm chuyển biến tích cực, những cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.