Khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng năm 2019

Ngày 20-5, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 cho trên 170 học viên là cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp trong tỉnh.

Trong 3 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản để triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo; pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và tình hình công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta; công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; kỹ năng giao tiếp trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và ứng xử, giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh ở cơ sở.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng năm 2019.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời nâng cao kỹ năng trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm thực hiện tốt hơn công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.