Thuận Nam sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 9-5, Huyện ủy Thuận Nam tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong huyện luôn gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xã hội được nâng cao. Nhiều mô hình hay, thiết thực được duy trì và phát huy hiệu quả; đã biểu dương 19 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...

Lãnh đạo huyện Thuận Nam tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Thuận Nam tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhằm nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay; lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức đảng hằng năm...

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.