Thường trực HĐND tỉnh Tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 4-2019

(NTO) Ngày 7-5, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 4-2019 để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 5; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X và kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm.

Trong tháng qua, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra; trong đó tập trung chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X; tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019 về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, thực hiện và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh”. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức có hiệu quả, chất lượng hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021”; chỉ đạo công tác thẩm tra các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp đảm bảo, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 5, trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, thực hiện và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh”; chuẩn bị kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X; quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo phối hợp tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân; đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân. Các Ban HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra, giám sát theo kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trong đó tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, trong đó có việc tổ chức tiếp xúc cử tri và tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021”. Đối với nhiệm vụ tháng 5, đồng chí chỉ đạo quan tâm tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh và các hoạt động giám sát chuyên đề; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 30-12-2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”. Đặc biệt, tập trung đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, phối hợp tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh đồng hành phối hợp chặt chẽ các sở, ngành trong việc chuẩn bị kỳ họp, đẩy mạnh công tác giám sát, khảo sát và thẩm tra khi có tờ trình, dự thảo nghị quyết đúng thời gian kế hoạch đề ra.