Kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2018

Theo thông báo của UBND tỉnh về kết quả thẩm định, đánh giá, phân loại nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 đối với các sở, ngành, huyện, thành phố.

Qua tổng hợp đối với 33 cơ quan, đơn vị, địa phương, có 21 đơn vị xếp loại tốt (giảm 11 đơn vị); 10 đơn vị xếp loại khá (tăng 9 đơn vị) và 2 đơn vị xếp loại trung bình (tăng 2 đơn vị). Về thứ hạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương so với năm 2017 có 14 đơn vị tăng hạng (tăng nhiều nhất là Văn phòng HĐND tỉnh 14 bậc); 11 đơn vị giảm hạng (giảm nhiều nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 bậc); 8 đơn vị giữ nguyên thứ hạng.

Cán bộ, công chức "một cửa" Sở Nội vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ảnh: Văn Nỷ

Xếp hạng CCHC đối với 21 sở, ban, ngành: Sở Nội vụ đứng đầu (200 điểm), xếp cuối là Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (149,6 điểm).

Xếp hạng CCHC đối với 5 đơn vị ngành dọc: Công an tỉnh đứng đầu (196,5 điểm); xếp cuối Cục Thống kê (184 điểm).

Xếp hạng CCHC đối với 7 huyện, thành phố: UBND huyện Thuận Bắc đứng đầu (194,6 điểm); UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm xếp cuối (121,5 điểm).

Năm 2018 là năm đầu tiên bổ sung nội dung đánh giá tác động của CCHC vào bộ tiêu chí; đồng thời có sự đổi mới về nội dung, điểm trong từng tiêu chí thành phần nên không thể thực hiện so sánh điểm số đạt được năm 2018 so với năm 2017.