Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh

Ngày 13-3, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Minh Trứ, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tham dự.

Theo đánh giá, việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2018 đạt nhiều kết quả nổi bật. Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực chỉ đạo và triển khai nhiều hoạt động thông tin đối ngoại toàn diện, nghiêm túc, sát với tình hình thực tế ở địa phương, cơ sở. Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công; chủ động, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ở ngành, đơn vị mình. Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại được các cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nhất là công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực, dự án về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), du lịch, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; quảng bá các sản phẩm đặc thù của địa phương, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước và quê hương, con người Ninh Thuận đến với bạn bè quốc tế, góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và hoạt động đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước trong năm 2018.

: Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu
chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2019.

Về triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại. Đổi mới hoạt động của cơ quan thường trực, các thành viên Ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công, phụ trách; chủ động dự báo tình hình, cung cấp thông tin, kịp thời định hướng tuyên truyền thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phản bác, xử lý các thông tin sai trái… Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại phù hợp từng đối tượng và địa bàn cụ thể; chú trọng tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động đối ngoại nổi bật của đất nước và của tỉnh; các chủ trương, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư, tiềm năng, lợi thế của tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế. Tăng cường sự quản lý Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, xây dựng quan hệ hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước quảng bá hình ảnh đất nước, quê hương và con người Ninh Thuận.