Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

(NTO) Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong năm 2018, toàn đảng bộ đã đẩy mạnh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung triển khai và chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chủ động, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp; ban hành, hướng dẫn nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2018. Đã triển khai Quy định số 102-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐi/TW của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định số 22-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp nhận, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; Quy định số 07-QĐi/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức cơ sở đảng vi phạm.. qua đó làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã đề ra trong năm.

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra tại 13 chi, đảng bộ về thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy; tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề tại 13 lượt chi, đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm ta Đảng ủy triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Đảng ủy cơ sở đã ban hành quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm 2 trường hợp, trong đó 1 trường hợp tại Chi bộ Chi cục Kiểm lâm, thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 1 trường hợp tại Chi bộ 3, thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các chi, đảng bộ cơ sở
đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” . Ảnh: V.Miên

Qua kiểm tra có vi phạm phải xử lý kỷ luật cảnh cáo 1 trường hợp và khiển trách 1 trường hợp. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cũng đã kiểm tra 2 cuộc về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Cấp ủy Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Qua kiểm tra cho thấy vẫn còn có cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở chưa triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát đề ra trong năm; việc lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát chưa đúng quy định; một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đúng quy trình. Ngoài ra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối đã chỉ đạo Đảng bộ cơ sở giám sát chuyên đề 1 trường hợp đảng viên có biểu hiện tiêu cực trong quy trình bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên qua giám sát chưa phát hiện sai phạm theo nội dung tố cáo nặc danh đã nêu. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cũng đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề và 4 cuộc giám sát thường xuyên tại các chi, đảng bộ cơ sở như: Tổ chức giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, qua giám sát tuy có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm, chỉ kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm. Giám sát chuyên đề việc thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTC của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Nghị quyết 07-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” đối với Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, qua giám sát có khuyết điểm, nhưng chưa đến mức chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối hạ bậc liền kề về kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng và cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ năm 2018…

Việc thi hành kỷ luật của Đảng cũng được Đảng bộ khối thực hiện nghiêm túc. Trong năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã ra quyết định thi hành kỷ luật 5 trường hợp. Nội dung vi phạm những điều đảng viên không được làm, ý thức tổ chức kỷ kỷ luật, chiếm đoạt vũ khí quân dụng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; trong đó Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối ra quyết định kỷ luật khai trừ Đảng 3 trường hợp; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở ra quyết định kỷ luật 2 trường hợp (1 khiển trách, 1 cảnh cáo)…

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trước hết là người đứng đầu về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có nền nếp và bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm hoặc xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên; đồng thời, giúp chi, đảng bộ cơ sở bộ nhận thấy những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên để đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.