Bộ Quốc phòng-Bộ Công an giao ban trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP

Ngày 23-1, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ năm 2018.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng công an, quân đội các cấp đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Công tác phối hợp trao đổi thông tin, hợp tác nghiên cứu, sản xuất và triển khai các dự án khoa học, công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh tiếp tục được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất vũ khí, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác và chiến đấu của hai lực lượng…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, thường xuyên phối hợp giữa hai lực lượng công an-quân đội từ bộ đến các địa phương, các quân khu, quân đoàn trong thực hiện Nghị định 77 trong năm 2018, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước. Để nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP trong thời gian tới, Thượng tướng yêu cầu hai lực lượng tiếp tục đoàn kết hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, lãnh thổ quốc gia. Trong quá trình thực hiện, hai lực lượng cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp, đối sách đấu tranh, xử lý các vấn đề phức tạp về QP-AN; tăng cường phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc lịch sử dân tộc; bảo vệ uy tín của lực lượng vũ trang, không để kẻ địch chia rẽ hai lực lượng. Sớm hoàn thành việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.