Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận Bắc, Ninh Hải: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần I về bầu cử đại biểu HĐND huyện

UBMTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc và huyện Ninh Hải vừa tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại huyện Thuận Bắc, các đại biểu tham dự đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số đại biểu giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa 2, gồm 48 người; trong đó, nữ 17 người; dân tộc thiểu số 8; người trẻ tuổi 11; người ngoài Đảng 6 và thành phần tôn giáo có 2 người.

Tại huyện Ninh Hải, thống nhất tổng số đại biểu ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 là 62 người; trong đó, đại biểu trẻ dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ 15%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 30%; đại biểu ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 10%. Các đại biểu đã thống nhất cơ cấu số lượng, thành phần đại biểu ứng cử của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong huyện.