Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 11-1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ khối.

Các đại biểu được học tập, quán triệt nội dung cơ bản chuyên đề năm 2019, trong đó tập trung nghiên cứu, làm rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai quán triệt tại Hội nghị.  Ảnh: Văn Nỷ

Sau hội nghị này, các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; gắn nội dung chuyên đề năm 2019 với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị.