Ngành Dân số quyết tâm vượt qua thách thức mới

(NTO) Qua hơn 1 năm chuyển trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển, công tác DS- KHHGĐ trên địa bàn tỉnh năm 2018 đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, tạo tiền đề cho sự phát triển của ngành trong thời gian tới.

Trong năm, các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ được giao đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng số người mới áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại 47.992 người, đạt 102,6% kế hoạch năm. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 80,5%, vượt 30,5% kế hoạch đề ra... Duy trì mức sinh hợp lý, kiểm soát tốt việc mất cân bằng giới tính khi sinh, chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện KHHGĐ trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng. Nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của nhân dân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ trong tình hình mới, trong năm qua, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Đối tượng để truyền thông và cung cấp dịch vụ DS - KHHGĐ cũng đã được mở rộng hơn, trong đó chú trọng đến phụ nữ đang trong độ tuổi có mức sinh cao, vị thành niên, thanh niên, người cao tuổi... Đặc biệt, trong năm 2018, ngành đã tổ chức thành công chương trình gặp mặt biểu dương 98 gia đình tiêu biểu sinh con một bề là gái thực hiện tốt chính sách dân số, tạo sự lan tỏa trong đông đảo nhân dân...

Cán bộ chuyên trách dân số xã Phước Trung (Bác Ái) tuyên truyền,
vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DS - KHHGD tỉnh ta vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Theo đó, Nghị quyết số 21 nhấn mạnh, công tác dân số trong tình hình mới tiếp tục chuyển hướng chính sách, chiến lược, chuyển trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển; giải quyết toàn diện các vấn đề dân số của đất nước cả về quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số, để bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước… Tuy nhiên, tỉnh ta vẫn phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là nỗ lực để đạt mức sinh thay thế.

Cùng với đó, theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bắt đầu từ ngày 1-1-2019, toàn tỉnh đã có 5 Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố sáp nhập vào Trung tâm y tế các huyện, thành phố. Việc giảm đầu mối các trung tâm, giúp tinh gọn bộ máy, góp phần khai thác tối đa hiệu quả của nguồn nhân lực và trang thiết bị, thúc đẩy hoạt động y tế, dân số địa phương phát triển. Để thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới, đòi hỏi bộ máy làm công tác dân số ở cơ sở phải sớm ổn định, kiện toàn. Đồng thời, ngành y tế tiếp tục chỉ đạo sát sao, nắm bắt tình hình để phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị, phát hiện những vướng mắc, khó khăn kịp thời tháo gỡ.

Bà Phạm Thị Cẩm Vân, Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh chia sẻ: Việc sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế huyện càng giúp cho y tế, dân số thành một khối vững chắc hơn, từ đó hỗ trợ lẫn nhau góp phần nâng cao chất lượng dân số, nhất là công tác dân số hiện nay đang đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới. Vì vậy, khi triển khai thực hiện, chúng tôi xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, bám sát đề án và kế hoạch của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế để đảm bảo sáp nhập đúng lộ trình, tiến độ thời gian”.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong năm 2019, Chi cục DS– KHHGĐ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện tốt các đề án, mô hình dân số; tập trung huy động mọi nguồn lực để duy trì đà giảm sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3, giữ ổn định tỷ số giới tính khi sinh. Đồng thời rà soát sắp xếp lại số viên chức dân số xã, phường, thị trấn để phân công cho phù hợp với nhiệm vụ được giao; rà soát và kiện toàn lại đội ngũ cộng tác viên dân số thôn, khu phố đảm bảo triển khai các hoạt động tại cơ sở đạt hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.