Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Ngày 9-1, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trong năm 2018 công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các cấp, ngành nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức, chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ. Các thành viên trong Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua tại cơ sở. Các phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ rơi phía sau” đã trở thành trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Đồng chí Châu Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ điều hành Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các tham luận về công tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực, xây dựng nông thôn mới; bảo vệ chủ quyền biên giới, phát triển đô thị văn minh, hiện đại; phong trào thi đua lao động sáng tạo…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thường năm 2018. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng; xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có nội dung tiêu chí cụ thể rõ ràng, phấn đấu giành thắng lợi vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp; nâng cao vai trò cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng tại các bộ, ngành, địa phương, trên tinh thần khen thưởng phải kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng thành tích, chống tiêu tiêu cực trong thi đua, khen thưởng.