Nâng cao nhận thức cho giới trẻ chấp hành nghiêm những quy định của Luật An ninh mạng