Mười nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Trong hai ngày 25, 26-2, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH - TT &DL) tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2011. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các bộ, ngành, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành, các sở VH-TT&DL cả nước.

 

Hội nghị đã thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực: văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch nhằm tổng kết hoạt động trong 5 năm (2005-2010) và tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng của toàn ngành, đề xuất giải pháp thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

Bộ VH - TT &DL tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2011.

Đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH - TT & DL đã nêu bật tầm quan trọng của việc triển khai hoạt động VH - TT & DL góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, góp phần vào những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước.

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm 2011-2020. Trong bối cảnh chung của tình hình quốc tế và trong nước, trên lộ trình đổi mới và phát triển sẽ có nhiều khó khăn thách thức, do vậy, ngành xác định tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm, là:

- Quán triệt, xây dựng, thực hiện tốt chương trình hành động của ngành VH - TT & DL về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

- Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2011 và các văn bản đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị bảo đảm đúng kế hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực thi chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành, kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cấp bách trước mắt với việc thực hiện các mục tiêu trung hạn và dài hạn.

- Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong nước, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa.

- Chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số 45- CT/TW ngày 22-7-2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả về tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu được vinh danh và các hình thức khen thưởng khác; chỉ đạo thực hiện tốt công điện 162/CĐ-TTg ngày 09-2-2011 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, nâng cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật…

- Về thể thao, chuẩn bị tốt nhất lực lượng, tham gia thi đấu tốt tại SEA Games 26 (2011), vòng loại Olympic (2012) và ASIAD 17 (2014), tổ chức và tham gia thi đấu tốt các giải thể thao khác trong nước, quốc tế và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 7 tại Nam Định (2014).

- Về du lịch, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Xúc tiến và quảng bá du lịch”, Chương trình “Hành động quốc gia về du lịch”.

Tăng cường chỉ đạo phối hợp xây dựng quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đào tạo nhân lực cho du lịch để từng bước đưa du lịch Việt Nam trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, chuẩn bị cho việc tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án lớn về phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

- Tổ chức tốt hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2011 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 5,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế , phục vụ 30 triệu lượt khách du lịch nội địa đưa thu nhập từ du lịch đạt 110 nghìn tỉ đồng.

- Về hợp tác quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa giữa trong nước và nước ngoài, giới thiệu các giá trị văn hoá Việt Nam ra nước ngoài, tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia gắn với phát triển du lịch; đồng thời, vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Trình Chính phủ đề án triển khai xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam tại Liên Bang Nga, Cam-pu-chia, Nhật Bản và Hoa Kỳ, có lộ trình từng bước để phát triển mở rộng hệ thống các trung tâm văn hóa Việt Nam ở ngoài nước.

- Về cải cách thủ tục hành chính, ngành VH - TT & DL tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…, làm cho diện mạo văn hóa, thể thao và tầm vóc phát triển của du lịch Việt Nam đổi mới, phát triển toàn diện theo định hướng đã được đề ra trong nghị quyết của Đảng và cương lĩnh xây dựng phát triển đất nước được Đại hội XI thông qua.

Nguồn Tạp chí Cộng sản điện tử