Tập huấn trực tuyến về công tác cải cách hành chính

Ngày 20-12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố tập huấn nghiệp vụ về cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 3 chuyên đề: Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC; rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Văn phòng Chính phủ tập huấn công tác TTHC. Ảnh: U.Thu

Qua đó nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung đã xác định trong kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; trang bị kỹ năng tác nghiệp trong triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC và việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước…