UBND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Bác Ái

Ngày 17-12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bác Ái. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bác Ái, diện tích đất sử dụng 102.722,04 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp 95.864,51 ha và đất phi nông nghiệp 6.500,95 ha. Phương án đã xác định được quỹ đất đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành năm 2019 như: Nhu cầu phát triển giao thông, thủy lợi, giáo dục, cụm công nghiệp, thương mại-dịch vụ… Đồng thời xây dựng được kế hoạch sử dụng đất cho các công trình, dự án, kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng, kế hoạch thu hồi đất cho từng chương trình, dự án.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.Quang

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bác Ái. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị cần rà soát lại các chỉ tiêu, số liệu, đặc biệt là thống nhất về số liệu đất rừng trên địa bàn huyện. Đối với các lĩnh vực ưu tiên phát triển như du lịch cần phải được cụ thể hóa trong kế hoạch; đồng thời đưa ra ngoài kế hoạch các dự án chưa có chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, cần phải lưu ý cập nhật quỹ đất dành cho các công trình, dự án về hạ tầng giao thông, lưới điện quốc gia trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện Bác Ái cần quản lý, khai thác hiệu quả và nâng cao giá trị nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn.