Huyện ủy Ninh Sơn: Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 3-12, Huyện ủy Ninh Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Huyện uỷ Ninh Sơn đã lãnh đạo toàn huyện đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,3%; các chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh. Công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực, đã phát triển 79 đảng viên, đạt 100% KH, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.648 đồng chí

Năm 2019, Huyện ủy tập trung lãnh đạo đạt tốc độ tăng trưởng 11 - 12%; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5% trở lên; giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, đào tạo nghề cho 550 lao động nông thôn, xuất khẩu 30 lao động; 100% xã, thị trấn an toàn về quốc phòng-an ninh. Tiếp tục cụ thể hoá cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân. Huyện ủy tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh chất lượng công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác vận động quần chúng và xây dựng chính quyền vững mạnh. Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và từ 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI và XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Thanh niên VN huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.