Tình trạng thả rong gia súc trên đường phố

Tình trạng thả rong gia súc trên các tuyến đường: Yên Ninh (khu phố Khánh Hiệp ,thị trấn Khánh hải, huyện Ninh Hải) diễn ra thường xuyên gây mất mỹ quan đô thị, phá hại cây xanh và cản trở người tham gia giao thông.

Ảnh chụp lúc 16 giờ 18 phút, ngày 25-11-2018, trên đường yên Ninh , thị Trấn Khánh Hải ( Ninh Hải)