14/21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã tích đủ nước

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi, tính đến sáng 25-11 đã có 14/21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang mở cửa van xả tràn tự do bởi lượng nước trong hồ đã đầy so với dung tích thiết kế.

Hiện tại tổng lượng nước đã tích được tại các hồ đạt mức 146,85 triệu m3, tương đương 75% dung tích thiết kế. Trong khi đó, lượng mưa ghi nhận tại các hồ đạt gần 2200mm. Do đó, để đảm bảo an toàn hồ đập, hiện các hồ trên đang xả với tổng lưu lượng 583m3/s. Một số hồ lượng nước tích chưa đạt như hồ Sông Sắt 79,8%, Sông Trâu 64%, Sông Biêu, Bàu Ngứ, Ông Kinh, CK7 và Lanh Ra đang tiếp tục tích nước .

 

Hồ sông sắt (Bác Ái) đang tiếp tục tích nước. Ảnh: Văn Nỷ