Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

Ngày 22-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, Mặt trận các cấp huyện Thuận Bắc đã thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biển và vận động xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đã tiếp nhận, hỗ trợ xây dựng 172 nhà và sửa chữa 66 nhà cho hộ nghèo, với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng…

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả việc mở rộng tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc;  tinh thần sáng tạo, tự quản trong nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tập trung tổ chức tốt Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024...