Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 8-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với 92,16% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Theo đó, Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát năm 2019 là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế… Nghị quyết xác định các chỉ tiêu chủ yếu là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%....

Cùng ngày, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); thảo luận ở tổ về dự án Luật Kiến trúc; nghe Báo cáo về việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp.

Trước đó, ngày 7-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chăn nuôi; sau đó thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.