Chào mừng Đại hội TĐQT LLVT tỉnh lần thứ VII

Phong trào Thi đua Quyết thắng, động lực để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

(NTO) Nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội về công tác thi đua. Chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào TĐQT và công tác khen thưởng. Hằng năm, trong nghị quyết lãnh đạo, các cấp ủy đều xác định rõ nội dung, giải pháp lãnh đạo; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến. Hội đồng thi đua -khen thưởng các cấp trong LLVT tỉnh luôn được củng cố, kiện toàn, đủ về số lượng, đúng cơ cấu, có chất lượng, hoạt động theo quy chế thống nhất, nên hoạt động thi đua càng đi vào nền nếp, có hiệu quả.

Trung đoàn Bộ binh 896 tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2018. Ảnh: Lê Thi

Các cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT với các cuộc vận động, như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”… Thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm để xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua một cách cụ thể, thiết thực; đồng thời, lấy kết quả thi đua làm căn cứ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Từ phong trào TĐQT đã làm cho cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến mạnh mẽ, không ngừng nâng cao nhận thức, định hướng hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; thường xuyên bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tình hình nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương và đơn vị để xây dựng động cơ, ý thức thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc. Triển khai xây dựng nhiều công trình quan trọng trong khu vực phòng thủ; thực hiện nghiêm túc Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng… Làm cho nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương không ngừng được nâng lên.

Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Bằng khen cho các
tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới.

Phong trào TĐQT đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa lành mạnh; động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, cải thiện đời sống; thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật; Cuộc vận động; “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Từ phong trào TĐQT, các chủ trương mới của Quân khu, các phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”… công tác dân vận, công tác chính sách về quân đội và hậu phương quân đội được đẩy mạnh; quan hệ đoàn kết quân - dân, đoàn kết nội bộ được tăng cường; cán bộ, chiến sĩ yêu thương, đùm bọc, gắn bó với đơn vị; hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được bồi đắp, tỏa sáng.

Từ kết quả thực hiện phong trào TĐQT, thực hiện các nhiệm vụ, trong 5 năm qua LLVT tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; hàng trăm cán bộ được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang; Chỉ huy các cơ quan, đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho 883 lượt tập thể, 1.626 lượt cá nhân. Đây là những tấm gương điển hình, những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa thi đua, là lực lượng nòng cốt tạo động lực để phong trào TĐQT của LLVT tỉnh luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ của LLVT tỉnh có bước phát triển mới, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào TĐQT, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên đối với phong trào TĐQT. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục động cơ thi đua, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác thi đua yêu nước trong thời kỳ mới cho cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua sâu, rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức triển khai công tác thi đua, tránh phô trương, hình thức; tập trung đột phá vào những trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu, việc khó; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong thi đua. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng (Ban, Tổ) Thi đua và cơ quan chính trị các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với tổ chức khen thưởng. Thường xuyên gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT của đơn vị với thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, quân đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.