Chuyển biến trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa

(NTO) Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) ở tỉnh ta được đẩy mạnh và đã đạt được kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên tuyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về thực hiện xây dựng GĐVH như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình...và các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Tổ chức hội thi, hội diễn, các buổi giao lưu, tọa đàm và hội nghị biểu dương GĐVH từ tỉnh đến cơ sở, làm cho mỗi người dân trên địa bàn tỉnh hiểu hơn về vai trò và vị trí của GĐVH trong xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phong trào xây dựng GĐVH. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, tùy theo đặc điểm địa lý, văn hoá, mỗi địa phương có cách làm khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu: Nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí đặc biệt của gia đình đối với xã hội; trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trong gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Xây dựng GĐVH trên cơ sở kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của thời đại về gia đình. Xây dựng GĐVH gắn với các chương trình, phong trào khác như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng khu dân cư văn hóa, làng, xóm văn hóa...

Người dân thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam chung tay xây dựng nâng cao đời sống văn hóa. Ảnh: Văn Nỷ

Song song đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được duy trì và phát triển cả về lượng và chất, tạo được sự chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng GĐVH, thôn văn hóa, từng bước hoàn thành các tiêu chí trong việc xây dựng NTM. Các địa phương, hội, đoàn thể trong tỉnh cũng đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn-khu phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”... Việc thực hiện hương ước, quy ước, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội... được triển khai rộng khắp trong cộng đồng dân cư, chất lượng được nâng lên. Các thôn, khu phố tăng cường quản lý, phát huy hiệu quả công năng nhà văn hóa, nỗ lực giữ vững và phấn đấu đạt danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”. Nhiều mô hình hoạt động của các đoàn thể có tác dụng thúc đẩy phong trào xây dựng GĐVH phát triển; tiêu biểu như: Mô hình “Gia đình nông dân văn hoá”, “Gia đình phụ nữ văn hóa”, “Gia đình Cựu chiến binh văn hoá”…

Với sự tập trung chỉ đạo và cách làm sáng tạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, phong trào xây dựng GĐVH đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tính đến nay, toàn tỉnh có 147.257 hộ được công nhận GĐVH, đạt 90% tổng số hộ gia đình trên toàn tỉnh, qua đó góp phần đưa 397/402 thôn, khu phố được công nhận văn hóa; 20/47 xã được công nhân xã văn hóa NTM; 16/18 phường, thị trấn được công nhận xã, phường văn minh đô thị, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Văn Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Phong trào xây dựng GĐVH tỉnh ta đã có những bước chuyển biến rõ rệt; các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố đã tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của gia đình và công tác gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Việc tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi gia đình, thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình tiến tới vì hạnh phúc và thịnh vượng của toàn xã hội. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo và tiến hành thực hiện tốt việc bình xét công khai, dân chủ, đảm bảo tiêu chuẩn nên chất lượng phong trào ngày càng nâng lên, việc bình xét các GĐVH tiêu biểu tạo nên khí thế thi đua trong phong trào. Phong trào xây dựng GĐVH được coi là yếu tố quan trọng có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Từ những kết quả đã đạt được cùng những định hướng phát triển trong thời gian tới, với sự phối hợp, triển khai có hiệu quả của các cấp, ngành, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, chắc chắn công tác xây dựng GĐVH sẽ tiếp tục đạt được kết quả cao hơn, góp phần vào sự phát triển toàn diện về KT-XH của địa phương.