Nhiều vấn đề kiến nghị của tỉnh Ninh Thuận đã được Thủ tướng chấp thuận

Ngày 29-10-2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 416/TB-VPCP kết luận ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, có việc cho ý kiến đối với 11 nhóm vấn đề mà tỉnh đã kiến nghị.

Theo đó, về kiến nghị cho chuyển đổi mặt bằng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng đồng ý về chủ trương điều chỉnh. Mục đích sử dụng đất sau chuyển đổi cần tính toán khoa học và phải đảm bảo hiệu quả. Cân nhắc sử dụng cho các dự án năng lượng tái tạo là thế mạnh của địa phương; đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương hủy Quyết định số 6070/QĐ-BCT ngày 17-6-2015 về quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trong tháng 11- 2018. Giao tỉnh lập Đề án chuyển đổi mặt bằng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, bao gồm các phương án, kế hoạch đảm bảo ổn định sản xuất, đời sống nhân dân khu vực dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan liên quan thẩm định đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-12-2018 để xem xét, quyết định.

Về Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8583/VPCP-CN ngày 7-9-2018. Trong đó, lưu ý việc chuyển đổi chủ đầu tư phải tuân thủ đúng quy luật pháp luật về đầu tư; việc lựa chọn nhà đầu tư mới phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng đúng tiến độ, đúng pháp luật.

Về đầu tư Dự án tua-bin khí LNG, kho chứa LNG và cảng nhập LNG tại Cà Ná, huyện Thuận Nam, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì , phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8682/VPCP-CN ngày 11-9-2018, đánh giá sự cần thiết phát triển Dự án với quy mô phù hợp theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 30-8-2018 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 12-2018.

Điện gió Mũi Dinh (Thuận Nam) đang đầu tư hạ tầng truyền tải điện. Ảnh: Văn Nỷ

Về đầu tư hạ tầng truyền tải điện để giải phóng công suất các dự án điện gió, điện mặt trời, Thủ tướng đồng ý về chủ trương. Đồng thời, giao Bộ Công Thương khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng truyền tải đường dây 500kV và 220kV trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 30-8-2018 của Chính phủ; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề vượt thẩm quyền trong tháng 11-2018.

Về bố trí nguồn dự phòng ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận thực hiện một số dự án quan trọng, cấp bách;Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo đúng quy định tại điểm 2d, Điều 1 Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ.

Về đầu tư Dự án Xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận. Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận làm rõ tính khả thi và sự cần thiết đầu tư dự án trong giai đoạn 2016 -2020. Trường hợp cần thiết phải đầu tư ngay trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất nguồn vốn phù hợp để thực hiện, tổng hợp dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương đã tạm ứng (ứng từ nguồn thu bán cổ phần nhà nước tại một số doanh nghiệp) sang năm 2018 để UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện dự án cấp bách, phòng chống khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn. Thủ tướng đồng ý, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý theo quy định.

Về hỗ trợ kinh phí di dời hệ thống nước sinh hoạt phục vụ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Ninh Thuận (vốn Trái phiếu Chính phủ). Thủ tướng đồng ý hỗ trợ khoản kinh phí 15,898 tỷ đồng để thực hiện di dời và bổ sung vào tổng mức đầu tư của dự án. Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Ninh Thuận xử lý cụ thể.

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đối với đất công trình năng lượng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 30-8-2018 của Chính phủ. Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về việc duy trì tổ chức bộ máy và hoạt động Chi cục Hải quan tỉnh, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền

Riêng vấn đề liên quan đến Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và sản xuất Quán Thẻ, về trách nhiệm chủ trì thẩm định, phê duyệt dự án, Thủ tướng giao UBND tỉnh Ninh Thuận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án theo quy định hiện hành, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15-11-2018. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án trước ngày 31-12-2018 khi tỉnh Ninh Thuận hoàn thiện hồ sơ đúng hạn. Hai bên tổ chức bàn giao dự án chậm nhất đến ngày 31-12-2018.