Những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

(NTO) Ngày 11-10-2018, tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân những kết quả đạt được qua đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, qua đó tạo khí thế phấn khởi để cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Nhất là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ về thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế-xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023.

Công nhân Công ty TNHH May Tiến Thuận vào ca sản xuất. Ảnh: V.M

Tiếp tục triển khai thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời chỉ đạo định hướng công tác tư tưởng, nhất là đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Thông qua đó tăng cường đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW, nhất là tập trung thực hiện các nội dung phải hoàn thành trong năm 2018 và nội dung triển khai thực hiện từ năm 2019.

Chỉ đạo và tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; kiện toàn nhân sự một số sở, ban, ngành và địa phương.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có kết quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu đề ra.

Nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp chống hạn, phòng chống thiên tai, lũ lụt những tháng cuối năm. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản và các chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí mới, phấn đấu đến cuối năm 2018 có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tăng cường các giải pháp chống hạn bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Ảnh Văn Nỷ.

Tiếp tục đổi mới nâng chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã kiểu mới, tạo chuyển biến rõ nét trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực đặc thù của tỉnh.

Tăng cường thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo đột phá trong tăng trưởng của ngành công nghiệp-xây dựng. Chỉ đạo hoàn thành phê duyệt quy hoạch điện mặt trời và Đề án xây dụng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, trọng tâm là đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật truyền tải lưới điện phục vụ cho phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ sản phẩm và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiến trúc quy hoạch và trật tự xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các khu đô thị mới, nhà ở xã hội, các dự án BT. Hoàn thành phê duyệt phương án tổng thể quản lý, khai thác quỹ đất các tuyến đường đầu tư mới, tạo bước đột phá thu ngân sách từ quỹ đất.

Tập trung triển khai có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) đã được Chính phủ phê duyệt gắn với quản lý chặt chẽ đất đai và nâng cao hiệu quá sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư; quản lý hiệu quả môi trường tại các khu du lịch, khu, cụm công nghiệp và vùng ven biển.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển ngành du lịch, quan tâm thúc đẩy triển khai các dự án du lịch bảo đảm tiến độ theo cam kết. Khẩn trương hoàn tất thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung các khu du lịch Bình Tiên-Vĩnh Hy, Cà Ná-Mũi Dinh vào các khu du lịch quốc gia.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường công tác quản lý thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy nhanh tiến độ các dự án thương mại đã cấp phép đầu tư.

Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, thị trường, lao động…Thường xuyên đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp trong triển khai đầu tư, nhất là đối với các lĩnh vực trọng điểm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch.

Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu mới, các nguồn thu từ tiền sử dụng đất, bảo đảm thu đạt và vượt kế hoạch. Chỉ đạo đẩy nhanh phương án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính gắn với lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn các thành phần kinh tế đầu tư một số dự án có quy mô lớn ở lĩnh vực có lợi thế của tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung ưu tiên hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thành việc xây dựng bộ chỉ số DCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở, ngành).

3. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách an sinh xã hội và thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, trọng tâm là hỗ trợ tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng ảnh hưởng vùng bị hạn hán, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học, nâng chất lượng giáo dục-đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, nhất là với các ngành, lĩnh vực trụ cột. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Chuyển giao, nhân rộng kết quả ứng dụng các đề tài khoa học vào sản xuất và đời sống. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng tiếp công dân theo luật định; nâng chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động ngăn ngừa kịp thời, hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc, khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiềm chế có hiệu quả tai nạn giao thông.

6. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội; tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán ở cơ sở. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận xã hội, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý trong thời gian tới tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thuận lợi và thách thức đan xen. Trong tỉnh, trong bối cảnh dự báo tình hình nắng hạn, thiên tai, bão, lũ tiếp tục diễn biến phức tạp; một số chủ trương, chính sách mới của Trung ương đối với tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả…Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đề ra các giải pháp quyết liệt; nỗ lực vuọt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2018.