Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng

(NTO) Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh ta tiếp tục có nhiều đổi mới, tiến bộ, chất lượng từng bước được nâng lên. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát.

Hầu hết những chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát về thi hành Điều lệ Đảng, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các quy định về những điều đảng viên không được làm đã được các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt sâu kỹ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV).

Theo đồng chí Nguyễn Thanh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định về kiểm tra đảng viên và tổ chức cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 8 đảng viên và 3 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 7 đảng viên vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật 6 trường hợp, chiếm 85,7% so với tổng số đảng viên vi phạm; kết luận có 3 tổ chức đảng vi phạm nhưng chưa tới mức phải thi hành kỷ luật. UBKT các cấp cũng đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở 37 tổ chức đảng, trong đó UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và UBKT Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm; Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Bên cạnh đó, UBKT huyện ủy và tương đương còn kiểm tra 16 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 11 tổ chức đảng; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 20 chi bộ về thi hành kỷ luật. Nhìn chung, UBKT các cấp đã tích cực chủ động nắm bắt tình hình, kiểm tra kịp thời các dấu hiệu vi phạm của CB, ĐV và tổ chức đảng, từ đó giúp hạn chế các sai phạm tương tự xảy ra.

Về giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, UBKT các cấp đã phân công các thành viên UBKT tăng cường giám sát thường xuyên đối với CB, ĐV, các cấp ủy trực thuộc theo quy định. UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 73 đảng viên, trong đó có 45 đảng viên là cấp ủy viên. Nội dung giám sát chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. UBKT các cấp cũng đã tiến hành giám sát 113 tổ chức đảng; trong đó UBKT Tỉnh ủy đang tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với cấp ủy các cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn vốn và các loại quỹ. Qua giám sát chưa phát hiện có trường hợp đảng viên hoặc tổ chức đảng nào sai phạm; các tổ chức đảng được giám sát đều thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua công tác giám sát đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, có tác dụng cảnh báo, nhắc nhở CB, ĐV về các vấn đề mà dư luận quan tâm để kịp thời điều chỉnh về lề lối, tác phong trong thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng cao uy tín của Đảng.

Nhìn chung, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thi hành kỷ luật trong Đảng cơ bản đảm bảo nguyên tắc theo quy định, có tác dụng răn đe, giáo dục đảng viên vi phạm góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đặc biệt, qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy đã thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên.

“Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, UBKT các cấp tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và một số nhiệm vụ khác do cấp ủy giao” - đồng chí Nguyễn Thanh nhấn mạnh. Theo đó, sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV. Đặc biệt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư tố cáo CB, ĐV nhằm giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.