Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

(NTO) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, đợt thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 và năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác giảm nghèo bền vững; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội; tham gia thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND, các cơ quan liên quan và các tổ chức thành viên của Mặt trận; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động...

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề ra yêu cầu đối với kết quả của đợt thi đua đặc biệt Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải được thể hiện bằng các công trình, phần việc, sản phẩm, nhiệm vụ cụ thể có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực, trọng tâm như: xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, các chương trình an sinh xã hội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về MTTQ Việt Nam gắn với các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp… nhằm đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư…

Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức thực hiện từ nay đến tháng 9/2019.