Triển khai Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(NTO) Ngày 3-10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành; thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của bộ phận một cửa; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đồng thời tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ.

Huyện Thuận Nam triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin
đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa điện tử. Ảnh: Văn Nỷ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa theo hướng nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, bảo đảm tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (sau khi được UBND tỉnh quyết định thành lập) thực hiện tại chỗ đối với tối thiểu 20% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết cấp huyện thực hiện tại chỗ đối với tối thiểu 50% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ...