Hỗ trợ xây dựng 763 nhà ở cho người có công với cách mạng

(NTO) Thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-Ttg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay tỉnh ta đã hỗ trợ xây dựng được 763 căn, đạt 62% so với đề án.

Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh tại Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 22-8-2016, với tổng số cần hỗ trợ 1.254 nhà (xây mới 304 nhà, sửa chữa 950 nhà), tổng số vốn cần để thực hiện hoàn thành đề án gần 31,2 tỷ đồng. Trong năm 2017 tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 317 nhà; riêng trong 9 tháng năm 2018 đã hỗ trợ xây dựng được 446 nhà.