Chi bộ thôn Đá Mài Dưới: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(NTO) Thời gian qua, Cấp ủy chi bộ thôn Đá Mài Dưới, xã Phước Kháng (Thuận Bắc) luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên(ĐV) qua đó xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Katơr Tình, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Đá Mài Dưới cho biết, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Hướng dẫn số 9-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ); định kỳ hàng tháng, cấp ủy xây dựng dự thảo nội dung, chương trình, thời gian sinh hoạt của chi bộ đưa ra chi ủy bàn bạc, thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo tháng tới; phân công chuẩn bị các nội dung, quyết định thời gian, địa điểm họp chi bộ.

Cấp ủy thôn Đá Mài Dưới, xã Phước Kháng thăm hỏi tình hình đời sống người dân.

Trong quá trình sinh hoạt, cấp ủy thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương; phổ biến, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đặc biệt chú trong đánh giá đảng viên thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương; nắm chắc tình hình tư tưởng đảng viên; lựa chọn hình thức, nội dung trọng tâm cần thảo luận. Trong sinh hoạt, đảng viên tích cực tham gia phát biểu ý kiến theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là tập trung bàn thảo những vấn đề phát triển kinh tế-xã hội và dân sinh; công tác vận động người dân chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để thích ứng với biến đổi khí hậu; tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.. Phát huy tổ hòa giải và tổ nhân dân tự quản; nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thôn…Qua đó, giúp cho đảng viên trong thôn nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đảng viên; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ được chi bộ phân công...Từ đó, chi bộ lãnh đạo toàn diện các hoạt động của thôn, vừa định hướng được các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong thôn, vừa góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương.

Cấp ủy Chi bộ thôn Đá Mài Dưới, xã Phước Kháng lãnh đạo
nâng cao đời sống, kinh tế cho người dân.

Trong thời gian tới, để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ đề ra, Cấp ủy chi bộ thôn Đá Mài Dưới tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo gây mất đoàn kết nội bộ...

Đồng chí Chamaléa Biên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Kháng cho biết, định kỳ hàng quý, Đảng ủy xã đã phân công đảng ủy viên xuống tham dự từng chi bộ, nhằm nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, từ đó tiếp thu, phản ánh và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh ở cơ sở. Qua đánh giá về chất lượng sinh hoạt của Chi bộ thôn Đá Mài Dưới, cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác phát triển đảng viên mới; công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chi ủy đánh giá những nhiệm vụ của chi bộ hằng tháng đúng trọng tâm để triển khai và phân công đảng viên thực hiện; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ văn hóa, nhận thức chính trị cho đảng viên; sinh hoạt chi bộ đúng quy định. Với những kết quả nêu trên, Chi bộ thôn Đá Mài Dưới nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.