Hoạt động của các ngành, địa phương

* Sở Nội vụ vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho 190 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cơ quan, phòng, ban, đoàn thể thuộc các huyện, thành phố. Các học viên được phổ biến, cập nhập kiến thức về công tác tôn giáo, tín ngưỡng và nghiệp vụ công tác tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

* Sở Nội vụ vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Cải cách hành chính (CCHC) và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 cho 131 cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố. Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản về CCHC để vận dụng, cụ thể hóa tại cơ quan, đơn vị; nhất là kỹ năng nghiệp vụ về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo CCHC, thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác CCHC; kỹ năng giao tiếp với tổ chức, công dân; phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC…

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Cải cách hành chính (CCHC) và
công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018.