Ninh Hải: Tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ năm 2018

(NTO) Ngày 10-9, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ năm 2018 cho 85 thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo của huyện và ban quản lý các thôn, khu phố trên địa bàn.

Theo đó, nội dung tập huấn tập trung chủ yếu vào việc triển khai Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28-6-2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; triển khai Kế hoạch số 214/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo huyện về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2018; hướng dẫn các quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu thập thông tin trên các phiếu; cách tổng hợp các biểu mẫu ở cấp thôn và cấp xã…