Chuyển biến trong công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các địa phương

(NTO) Những năm qua, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020”, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được Chính phủ xét duyệt, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện, qua đó giúp cho việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh. Tuy nhiên, theo Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT tại tỉnh, hạn chế nổi lên đó là các huyện, thành phố chưa tích cực lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm để phê duyệt theo quy định pháp luật về đất đai.

Để khắc phục kịp thời và hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT rà soát, có văn bản yêu cầu các huyện, thành phố lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trình duyệt theo quy định. Đến nay, có 7/7 huyện, thành phố đều đã lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và đã được UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thu hồi đất, giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Ngoài ra, Sở còn đôn đốc, nhắc nhở các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm và tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất và kết quả thực hiện Nghị Quyết của HĐND tỉnh về dự án các công trình phải thu hồi đất trong năm. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định và theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sử dụng đất đai theo kế hoạch được duyệt nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Làm tốt công tác quy hoạch góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Trong ảnh: Tuyến đường ven biển Vĩnh Hy-Bình Tiên.

Đến nay, các huyện, thành phố đã tổ chức tự kiểm tra, rà soát và cơ bản thực hiện, khắc phục được những tồn tại. Cụ thể, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố theo quy định; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn bám sát nội dung kế hoạch đã được duyệt để đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất làm cơ sở giải quyết chuyển mục đích cho hộ gia đình, cá nhân. Qua kiểm tra, rà soát các hồ sơ giao đất, cho thuê đất từ năm 2015 đến nay cơ bản được thực hiện đúng quy định về thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính đối với các thửa đất chưa được kê khai, đăng ký để thực hiện kê khai, đăng ký theo quy định.

Các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về TN&MT đã được khắc phục một cách toàn diện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, một số nội dung cụ thể như công tác tham mưu văn bản quy phạm pháp luật, công tác ban hành kế hoạch sử dụng đất hằng năm, công tác cải cách thủ tục hành chính... được thực hiện nghiêm túc.

Về giải pháp trong thời gian tới, theo chỉ đạo của UBND tỉnh cần thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được duyệt; thực hiện chặt chẽ quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sử dụng vào mục đích khác. Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Kiên quyết thu hồi những diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới, kịp thời chấn chỉnh xử lý nếu có sai phạm.