Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp

(NTO) Cùng với cả nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận đang thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cách đây 73 năm, ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra đời. Tuyên ngôn nêu rõ:

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Tuyên ngôn Độc lập bất hủ ngày 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc-kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra đời, nhân dân Việt Nam từ đây thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Đây là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới, khi một dân tộc nhỏ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã tự đứng lên giải phóng khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân và trở thành đảng cầm quyền lãnh đạo toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt chặng đường cách mạng 73 năm qua.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cũng là năm thứ ba, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, có ý nghĩa quan trọng, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 của tỉnh. Trước mắt phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của tỉnh đề ra trong năm 2018 đó là: Tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là các nhóm ngành trụ cột của tỉnh; cải thiện đời sống nhân dân; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; giảm nghèo bền vững. Trọng tâm là tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện các khâu đột phá về kinh tế biển, phát triển năng lượng tái tạo. Tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, nâng cao phát triển nguồn nhân lực. Bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đưa tỉnh ta không ngừng phát triển toàn diện, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.