Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy của tỉnh theo hướng tinh gọn

(NTO) Nhằm xây dựng tổ chức bộ máy của tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 21-2-2018, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 92-KH/TU đề ra mục đích, yêu cầu cụ thể để các huyện ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nắm vững quan điểm nêu trong Nghị quyết để chủ động xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, có lộ trình phù hợp.

Căn cứ Kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy, ngày 18-5-2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh, để triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Theo đó, về tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các sở, ban, ngành tỉnh ta thực hiện chủ trương tối đa không quá 3 phòng/cơ quan, đơn vị. Riêng thiết chế thanh tra cấp sở, tiếp tục duy trì theo quy định hiện hành; đồng thời thực hiện thí điểm Chánh Thanh tra kiêm Chánh Văn phòng cấp sở.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy, đến nay ngoài việc tổ chức lại Văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh, một số cơ quan Đảng như: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Báo Ninh Thuận… cũng đã thực hiện xong việc sát nhập các đầu mối hoạt động thành 3 phòng và việc thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trực thuộc đơn vị quản lý đi vào hoạt động ổn định. Đối với hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, sau khi kiện toàn, số lượng phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành còn 68 phòng/19 cơ quan, đơn vị, giảm 61 phòng chuyên môn; số lượng tổ chức hành chính trực thuộc các sở, ban, ngành còn 19 tổ chức/70 phòng (tổ), giảm 1 tổ và 19 phòng; số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện còn 78 phòng/7 huyện, thành phố, giảm 12 phòng chuyên môn. Đối với các đơn vị sự nghiệp, sau khi kiện toàn còn 404 đơn vị, giảm 40 đơn vị so với năm 2015 và giảm 22 đơn vị so với thời điểm hiện nay. Đặc biệt, thực hiện quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính nhà nước, đến ngày 1-7-2018, toàn tỉnh có 507 cấp phó/388 cơ quan, đơn vị; tỷ lệ trung bình 1,3 cấp phó/đơn vị. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, phù hợp với chức vụ người được bổ nhiệm.

Việc thực hiện thí điểm hợp nhất một số phòng chuyên môn và thí điểm kiêm nhiệm các chức danh tại cấp huyện, cấp xã cũng được tỉnh ta triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Đề án Kiện toàn 13/19 cơ quan hành chính; trong giai đoạn 2015-2018 đã tinh giản 219 biên chế/438 chỉ tiêu theo kế hoạch, đạt 50%. Đối với kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua rà soát hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cơ sở của tỉnh ta có khoảng 2.287 người, trong đó cán bộ có 660 người, công chức có 727 người, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có 900 người. Đội ngũ công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên có 12.556 người, gồm: công chức có 1.769 người, viên chức có 10.787 người. Về đơn vị hành chính, hiện toàn tỉnh có 6 huyện, 1 thành phố và 65 xã, phường, thị trấn.

Để đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 và sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, theo đồng chí Châu Thị Thanh Hà, hiện nay tỉnh ta đang thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy, Văn phòng HĐND và UBND cùng cấp tại 2 địa phương; hợp nhất Phòng Y tế và Phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Riêng huyện Bác Ái địa phương có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc, nên trước mắt vẫn giữ nguyên Phòng Dân tộc. Tỉnh cũng đang thí điểm Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ tại 3 địa phương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh thanh tra tại 3 địa phương; thực hiện Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024; Trưởng ban Tuyên giáo thồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Cùng với các nhiệm vụ đang triển khai, trong thời gian tới, tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, xây dựng lại Đề án Vị trí việc làm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm tránh sự trùng lắp sau khi đã sắp xếp. Bên cạnh đó, tỉnh còn thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính và việc tinh giản biên chế theo đúng lộ trình, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Trong quá trình thực hiện, tỉnh luôn chỉ đạo các địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác tư tưởng nội bộ, nhất là với đối tượng bị ảnh hưởng do sắp xếp, đồng thời quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách sau khi sắp xếp nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.