Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đánh giá kết quả 7 tháng đầu năm 2018

(NTO) Ngày 16-8, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt Ban chỉ đạo) tổ chức cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 7 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong 7 tháng đầu năm, các sở, ngành, địa phương và thành viên Ban chỉ đạo đã bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo thực hiện các Chương trình đạt một số kết quả nhất định. Hệ thống văn bản chỉ đạo liên quan được UBND tỉnh, Ban chỉ đạo ban hành đầy đủ, đáp ứng công tác chỉ đạo, quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Công tác phối hợp trong xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm được quan tâm thực hiện, triển khai đúng quy trình; các địa phương đã chủ động trong việc lồng ghép, huy động các nguồn vốn khác để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo hiệu quả. Công tác phân bổ và sử dụng nguồn vốn đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công và đúng mục tiêu, nội dung, đối tượng của chương trình... Nhờ đó, bộ mặt nông thôn miền núi có bước khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,36% vào cuối năm 2017, trong đó khu vực miền núi giảm còn 27,1%.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong những tháng còn lại của năm 2018, Ban chỉ đạo đề ra các nhóm nhiệm cụ thể để chỉ đạo thực hiện. Trong đó, trọng tâm là tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề lao động nông thôn… Phấn đấu đến cuối năm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được Trung ương phân bổ; có ít nhất 2 xã được công nhận nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 8,86%, riêng miền núi còn 23%, đạt kế hoạch đề ra.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phân tích, đánh giá những mặt đạt được, hạn chế trong việc giải ngân các nguồn vốn, xây dựng nông thôn mới, thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và đề xuất các giải pháp nhằm tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu kết luận cuộc họp, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, thành viên Ban chỉ đạo trong việc định hướng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo cần bám sát kế hoạch đã ban hành để thực hiện đúng trọng tâm, có hiệu quả. Tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo theo hướng tiếp cận mới, đa chiều; phối hợp giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu tại huyện Bác Ái, các xã và thôn đặc biệt khó khăn, trong đó chú trọng các dự án liên quan đến hỗ trợ sản xuất, dự án tác động trực tiếp tới người nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn, chương trình giảm nghèo đảm bảo mục tiêu và hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất; vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong phát triển sinh kế để vươn lên thoát nghèo đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới...