Đổi mới hoạt động HĐND tỉnh qua thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy

(NTO) Tại phiên họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá là đã tổ chức thành công tốt đẹp. Điểm nhấn là kỳ họp đã tiếp tục thực hiện đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”.

Đồng chí Vũ Ngọc Đương, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cho biết: “Việc chất vấn trực tiếp tại kỳ họp diễn ra đúng quy định pháp luật với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và dân chủ. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, lựa chọn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường để chất vấn tại kỳ họp là phù hợp, đảm bảo các vấn đề được đa số cử tri, đại biểu quan tâm”. Ý kiến chất vấn của đại biểu tập trung hơn, thảo luận sôi nổi hơn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị cử tri. Các nội dung kết luận chất vấn đã được HĐND tỉnh thống nhất ban hành nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, tạo thuận lợi cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở pháp lý và thực tiễn giám sát việc thực hiện trách nhiệm của các sở, ban, ngành sau chất vấn.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU; nhìn chung hoạt động chuẩn bị kỳ họp, thẩm tra, giám sát được chủ động nhằm nâng cao về chất lượng, hiệu quả, đảm bảo trật tự, thủ tục theo quy định pháp luật; phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đề ra, được cán bộ, công chức, cử tri và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Theo Thường trực HĐND tỉnh, đạt được kết quả trên nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh; sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động tích cực, chủ động của các ban, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; công tác phối hợp chặt chẽ, tích cực của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Tuy nhiên, theo Thường trực HĐND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần rút kinh nghiệm khắc phục. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ rõ: Trách nhiệm của một số ngành trong việc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết còn chậm, cơ quan thẩm định chưa đảm bảo thủ tục, trình tự theo tờ trình của UBND tỉnh ở một số dự thảo nghị quyết. Một số đại biểu HĐND tỉnh còn thụ động, chưa tích cực trong nghiên cứu tài liệu kỳ họp, chưa chủ động trong hoạt động chất vấn; việc thảo luận, có ý kiến đối với các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, việc tranh luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn còn ít. Qua ý kiến các đồng chí Lê Văn Lợi, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách; Thái Văn Lai, Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, có thể thấy mặt hạn chế đáng chú ý vẫn là các đại biểu ít tham gia tranh luận, thảo luận trong cuộc họp. Đồng chí Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận xét: Cảm nhận của tôi là chất lượng kỳ họp thứ 6 đã nâng lên từ bố trí nội dung chương trình đến công tác chất vấn, song có một số vấn đề mà đại biểu chưa quan tâm thảo luận, chất vấn, thí dụ vì sao xây dựng nông thôn mới chững lại đã không được phân tích tìm ra nguyên nhân để giải quyết.

Rút kinh nghiệm từ kỳ họp, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND tỉnh, nhất là tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong việc gửi tài liệu phục vụ kỳ họp. Theo đó, sẽ chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh rà soát, tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống. Đối với UBND tỉnh, đề nghị chỉ đạo giải quyết khẩn trương, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri, qua giám sát thẩm tra của HĐND, Thường trực, các ban , tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh; tăng cường công tác thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh và cử tri về các hoạt động của chính quyền địa phương, về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của tỉnh, nhất là kết quả triển khai các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh.

Với trách nhiệm phối hợp trong hoạt động các tổ đại biểu HĐND, để chủ động giữ vững, phát huy vai trò điều hành các cuộc tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo hướng dẫn Mặt trận cấp huyện, xã nghiên cứu cải tiến, đổi mới cách thức phổ biến, thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo thành phần cử tri tham dự rộng rãi. Riêng các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Đối với đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong các hoạt động kỳ họp; tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.