Không đề

(NTO) Nhặt Thu rơi

vùi trong sữa Đông tàn

Để mùa sau

ngồi đếm lá vàng rơi

Tình lỡ hẹn

chôn vào nơi dĩ vãng

Để thời gian

giữ hương sắc tinh nguyên

Mùa Thu đi

rồi mùa Thu trở lại

Tình lỡ hẹn

người đi xa mãi mãi

Bởi thời gian

có trở lại bao giờ !

Văn Công An