Sở Tư pháp: Triển khai công tác tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật những tháng cuối năm 2018

(NTO) Ngày 3-8, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tư pháp, công tác phổ biển, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Trong những tháng đầu năm 2018, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sở Tư pháp đã tham gia thẩm định 100% văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh ban hành; phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết, xử lý 17 vụ việc... Công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa giải cơ sở được đẩy mạnh. Đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL 1.810 cuộc, với 95.505 lượt người tham dự; tổ chức 18 cuộc thi, với 969 người tham dự; cấp, phát miễn phí 13.448 tài liệu PBGDPL; thực hiện 2.021 tin, bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Củng cố, kiện toàn 402 tổ hòa giải ở cơ sở, với 2.718 hòa giải viên. Đã tiếp nhận, giải quyết các vụ việc hòa giải ở cơ sở với tổng số 472 vụ việc…

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác tư pháp và công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật những tháng cuối năm 2018.

Tại hội nghị, đã thông qua những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả, nhiệm vụ trọng tâm của ngành những tháng cuối năm 2018. Theo đó, ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành có liên quan thực hiện đúng quy trình, nội dung, yêu cầu trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát văn bản. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; các đề án, kế hoạch về PBGDPL đã được ban hành. Duy trì thường xuyên đường dây nóng về trợ giúp pháp lý phục vụ công tác trợ giúp pháp lý miễn phí trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hình thức trợ giúp pháp lý, đặc biệt hình thức tham gia tố tụng. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý...