Huyện ủy Thuận Bắc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt

(NTO) Ngày 10-7, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho các đồng chí cán bộ chủ chốt trong huyện. Các đại biểu tiếp thu những nội dung gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW: “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW: “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW: “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

► Trước đó, ngày 9-7, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời triển khai, quán triệt nội dung Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10-5-2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng và Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.